මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පදනම් අංක 50 කින් අඩු කරයි...

January 30, 2020

 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පදනම් අංක 50 කින් අඩු කර තිබේ.ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය(SDFR) සියයට 6.50 දක්වා සහ නිත්‍ය පොලී පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) සියයට 7.50 දක්වා පහළ දමා ඇත.

Share on Facebook
Share on Twitter