ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත පළමු රෝගියා වාර්තා වී ඇත...

January 30, 2020

 

 

ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත පළමු රෝගියා වාර්තා වී ඇති බවත් ඔහු චීනයේ වූහාන් සිට කේරලයට පැමිණි සිසුවෙකු බවත් ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
එම ආසාදිතයා චීනයේ වුහාන් හි විශ්ව විද්‍යාලයක සිට කේරළයට පැමිණි සිසුවෙකු බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි
 

Share on Facebook
Share on Twitter
<