විදේශීය සිසුන්ටත් මෙරට අධ්‍යාපන වරම්......

January 25, 2020

 

 

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයන් හි මූලික උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා වාර්ෂිකව බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂිත මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවෙන් 4.5%ක ප්‍රතිශතයක් විදේශ සිසුන් බඳවා ගැනීමට නීතිමය ප්‍රතිපාදන පවතින නමුත් විදේශීය සිසුන් සුළු සංඛ්‍යාවක් පමණක් වාර්ෂිකව මෙරට විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යාපනය සඳහා ලියාපදිංචි වන බව පෙනී ගොස් ඇත.

එම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර දැනුම් කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් විදේශීය සිසුන්ට වෙන් කර ඇති ප්‍රතිශත සීමාව තුළ ගාස්තු අයකර විදේශ සිසුන් බඳවාගැනීම සඳහා ප්‍රවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, විදේශ රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දරුවන් විදේශීය මුදලින් පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීමේ පදනම මත බඳවා ගැනීමටත්, ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ලොව පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලවල ශාඛා මෙරට ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම පිණිසත් උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිප්තිමය වශයෙන් අනුමත කර තිබේ.

Share on Facebook
Share on Twitter