මැතිවරණයෙන් පසු වැටුප් විෂමතා සමතයකට.....

January 25, 2020

 

ගම්පහ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ලසන්ත අලගියවන්න රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසු පිහිටුවන ආණ්ඩුව මගින් සියලු වැටුප් විෂමතා සමතයකට පත් කරන බව යි. 

 

ඔහු පවසන්නේ ලබන අයවැය මගින් වැටුප් වැඩි නොවූ සියලු අංශ සදහා වැටුප් වැඩි  කිරිමට ද කටයුතු කරන බවයි. 
 

Share on Facebook
Share on Twitter