පාර්ලිමේන්තුව, ලබන පෙබරවාරි 05 වනදා සිට....

January 25, 2020

 

පාර්ලිමේන්තුව, ලබන පෙබරවාරි 05 වනදා සිට 07 වනදා දක්වා නැවත රැස්වීමට කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (2020.01.24) පැවති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමේදී තීරණය විය.

 

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව ලබන පෙබරවාරි 05වනදා පස්වරු 1.00 සිට රාත්‍රී 7.30 දක්වාත්, පෙබරවාරි 06 වනදා පෙරවරු 10.30 සිට රාත්‍රී 7.30 දක්වාත්, පෙබරවාරි 07 වනදා පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වාත් රැස්වීමට නියමිතය.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018