ප්‍රදේශ රැසකට ජලය අත්හිටුවයි.....

July 10, 2019

හෝකන්දර ප්‍රදේශයට අද 

 

දින පෙරවරු 9.00 සිට පැය 24ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

 

කොළඹ, දෙහිවල ගල්කිස්ස, කෝට්ටේ, කඩුවෙල මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය, මහරගම, බොරලැස්ගමුව කොළොන්නාව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට අදාළ කාලය තුළ අඩුපීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙනු ඇත....

 

අද පෙරවරු 9.00 සිට පැය 24ක කාලයක් කොටිකාවත්ත, මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවලට ද අඩුපීඩනයක් යටතේ ජලය සැපෙයන බවයි, ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය පවසන්නේ.

 

Share on Facebook
Share on Twitter