රක්න ලංකා සභාපති තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට....

July 9, 2019

පාවෙන අවි ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාමේ සිද්ධියට අදාලව
අත් අඩංගුවට ගත් "රක්නා ලංකා "

 

ආයතනයේ සභාපති
වික්ටර් සමරවීර ජූලි මස 19 වනදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර
ගත කිරීමට ගාල්ල මහෙස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවෙල
මහතා නියෝග කළා.....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload