එක් දින සේවාව නැවතත්....

July 8, 2019

පරිගණක පද්ධතියේ ඇතිවු වු දෝෂයක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවතා දමා තිබු ජාතික හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව අද (08) සිට යළි ක්‍රියාත්මක කෙරනෙ බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ පරිගණක පද්ධතියේ ඇති වු දෝෂයක් හේතුවෙන් හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව තාවකාළිකව නවතා දැමීමට එම දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කළ අතර

 

 අද වන විට එම දෝෂය යථාතත්වයට පත් කර ඇති අතර සාමාන්‍ය පරිදි හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට හැකියාව පවතින බව ඔවුන් සඳහන් කළේය.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts