බැබිලෝන් ලෝක උරුමයන්ට .....

July 6, 2019

ඉරාකයේ ඓතිහාසික බැබිලෝන් නගරය ඇතුළු තවත් ස්ථාන කිහිපයක් ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට එක්කිරීමට යුනෙස්කෝ සංවිධානය තීරණය කර තිබේ.

 

ඒ බැබිලොන් නගරය ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට නම්කරන තෙක් වසර 30කට වැඩි කාලයක් බලාසිටීමට ඉරාකයට සිදුව තිබුණි.

ඓතිහාසික බැබිලෝන් පෞර නගරය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ලෙසින් නම්කර තිබේ.

 

 

මානව ශිෂ්ඨාචාරයේ විශිෂ්ටතම නගරයක් වූ බැබිලොන් නගරය ලෝක උරුමයක් ලෙසින් නම් කිරීම මඳක් ප්‍රමාද වුවත්, මේ වන විට එය සැලකෙන්නේ ඉරාකයේ පිහිටි පස්වැනි ලෝක උරුමය ලෙසයි.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload