නව යුරෝපා කොමිසම් සභාපති පත් කෙරේ...

July 3, 2019

යුරෝපා කොමිසමේ සභාපති තනතුරට, උර්සුලා වොන් ඩර් ලේන් පත්ව තිබේ.

 

එම තනතුරට කාන්තාවක් පත්වූ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි.

 

මේ අනූව, ඉහළ තනතුරු සඳහා සුදුස්සන් තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පැවති අර්බුදය අවසන් වී ඇත... 

 

උර්සුලා වොන් ඩර් ලේන් ජර්මනියේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරියයි. හිටපු ප්‍රධානී ෂොන් ක්ලෝඩ් ජන්කර් වෙනුවට මැයව තෝරා පත් කර ගෙන ඇත....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018