රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් ඉහළට....

July 1, 2019

ඉහළ නැංවූ රාජ්‍ය සේවක වැටුප්, විශ්‍රාම වැටුප් සහ ත්‍රිවිධ හමුදා දීමනා අද සිට ක්‍රියාත්මකයි. ඒ 2019 අය වැය යෝජනා අනුවයි.

ඒ අනූව, ලක්ෂ 11ක් වන රාජ්‍ය සේවකයින්ට රුපියල් 2500ක අන්තර්කාලීන දීමනාවක්, ආරක්ෂක අංශ දීමනා හා විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිකිරීම,විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ගේ දීමනා ඉහළ නැංවීමට රජය පියවර ගෙන ඇත....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts