ළඟදීම අමුතුම අමුත්තෙක්.....

June 24, 2019

මගී ප්‍රවාහනය සදහා ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවට Electric Bus ආනයනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018