වර්ජනය හේතුවෙන් බස් රථ 800 ක්....

June 21, 2019

 

වර්ජනය පැවතියත් රඹුක්කන, මහව, හලාවත, ගාල්ල කාර්යාල දුම්රියන් හා මහනුවර - බෙලිඅත්ත දක්වා දුම්රිය ධාවනය වූ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

වර්ජනය හේතුවෙන් බස් රථ 800 ක් ධාවනයට එක්කර තිබේ.

 

මේ බව ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී පී.එච්.ආර්.ටී චන්ද්‍රසිරි මහතා පවසයි.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts