පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්...

June 20, 2019

බත්තරමුල්ල පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අසල
උක් ගොවීන් පිරිසක් විසින් පවත්වනු ලබන
විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් දැඩි රථවාහන 
තදබදයක් හටගෙන ඇති බවට වාර්තාවේ....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts