අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය නවතියි....

June 19, 2019

ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථ්ක වීම
හේතුවෙන් සැළසුම් කල පරිදි අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට
දෙදිනක සංඛේතාත්මක වැඩ වර්ජනයක් ඇරඹීමට දුම් රිය
වෘත්තීය සමිති සූදානම් වෙයි...

වැටුප් සම්බන්ධ ගැටළුවක් ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක්
මුල් කරගනිමින් ලබන 22 වනදා දක්වා මෙම වර්ජනය
ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇති අතර ඒ සදහා
දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන් ,දුම්රිය නියාමකවරුන් ,දුම්රිය
ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ දුම්රිය පාලකවරුන් 
ඇතුළු වෘත්තීය සමිති  මෙම වර්ජනයට එක්වීමට නියමිතයි...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload