ලංගම උපවාසය තවමත් .....

June 11, 2019

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයින් පිරිසක්
විසින් ඊයේ දින එක්සත් ජාතික පක්ෂ සිරිකොත මූලස්ථානයේ ආරම්භ කළ උපවාසය අද දිනද ක්‍රියාත්මක වේ...

 

 

තමන්ට ලබා දී ඇති උසස්වීම් අවලංගු කිරීමේ උත්සහායක්
පවතින බවට චෝදනා කරමින් මොවුන් මෙම උපවාසය 
ආරම්භ කර ඇත...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1