අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අම්පාරටත් නව ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක්...

May 31, 2019

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය මගින්, ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කෘෂිකර්ම නව්‍යකරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ අම්පාර නගරයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත නව ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය සහ මහජන පොළ සදහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ දින මුල්ගල තැබූ අවස්ථාව...

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts