මොරටුව විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතු ඇරඹේ....

May 10, 2019

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන කටයුතු අද දින ආරම්භ කෙරුණා....

 

අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර ඊයේ (09) මොරටුව පොලිසියේ සහ ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් එක්ව ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට විශ්ව විද්‍යාලය තුළ අධ්‍යයන අංශ සහ නේවාසිකාගාර ඇතුළුව සියළුම ස්ථාන පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති බවට වාර්තාවනවා....

 

 

විශ්ව විද්‍යාල ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් සමඟ එක්ව කල මෙම පරීක්ෂාවෙන් පසු විද්‍යාර්ථීන්ගේ ආරක්ෂාවට පොලිසිය සහ ගුවන් හමුදාවේ සහයද  ලබාදී ඇත...

Share on Facebook
Share on Twitter