කළුතර ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම අත්හිටුවේ...

May 8, 2019

කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට අද උදෑසන සිට රාත්‍රී
08.30 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය පවසයි....

කේත්හේන ජල පවිත්‍රාගාරය අවට විදුලි බල මණඩලයේ
හදිසි නඩත්තු කටයුතු සහ ජල පවිත්‍රාගාරයේ නඩත්තු 
කටයුතු මීට හේතු බවයි වැඩි දුරටත් සදහන් වන්නේ...

ඒ අනුව වාද්දුව , වස්කඩුව,කළුතර දකුණ සහ උතුර,
කටුකුරුන්ද ,පයාගල ,පිලමීනාවත්ත ,බෝම්බුවල ,මග්ගොන,
බේරුවල,කළුවාමෝදර,මොරැල්ල,අළුත්ගම ,දර්ගා නගරය සහ බෙන්තොට 
ආදී ප්‍රදේශවලට මේ යටතේ ජල සැපයුම අත්හිටු කෙරේ...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter