සාමාන්‍ය පෙළ අයදුම්පත් කැදවීම ඇරඹේ...

May 3, 2019

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය
සඳහා අයදුම්පත් කැද්වීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත..

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන පරිදි මෙමස 31 වනදාට 
ප්‍රථම මෙම අයදුම්පත් භාර ගන්නා අතර මෙවසරට 
අදාළ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන දෙසැම්බර් 
මස පැවැත්වීමට නියමිතය....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1