ජනපතිත් නීතිපතිත් අද හමුවෙයි....

May 2, 2019

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා
සහ නීතිපතිවරයා අතර අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට
නියමිතය...
ඒ, මෙම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදාළව පත් කළ විශේෂ පර්යේෂණ
මණ්ඩලය විසින් ලබා දුන් අතුරු වාර්තාවට අදාළවයි...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1