චූන්නාකම් තාප බලාගාරය නිසා ජනතාවට වන්දි....

April 4, 2019

යාපනය චුන්නාකම් උතුරු ජනනි තාප විදුලි
බලාගාරය හේතුවෙන් සිදුවන පාරිසරික හානිය
නිසාවෙන් ඒ වටා ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් 
කඩවීමක් සිදුව ඇති බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද 
තීන්දුවක් ලබා දුන් බවට වාර්තා වනවා...

ඒ අනුව බලාගාරය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්
ජනතාව වෙනුවෙන් එක් නිවසකට රුපියල් 40000
ක උපරිමයකට යටත්ව රුපියල් මිලියන 20 ක
වන්දියක් ගෙවන ලෙස බලාගාරය
පවත්වා ගෙන ගිය නෝදර්න් පවර් කම්පැනි 
ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගමට අධිකරණය 
නියෝග කර ඇත....
 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts