" සිසු සැරියට " නව 100 ක්....

March 15, 2019

පාසල් සිසුන්ගේ ගමනාගමන පහසුකම් සදහා වෙන් කර 
ඇති සිසු සැරිය බස් 1400 ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන්
නව බස් රථ සියයක් මේ වසර තුළ ධාවනයට එක් කිරීමට
සූදානම් බවට ජාතික ගමනා ගමන කොමිසම පවසයි...

 

 

 

තවද 2019 වසරේ " සිසු සැරිය " ," නිසි සැරිය ","ගැමි සැරිය"
බස් රථ සේවාවන් දියිණු කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් 
රුපියල් මිලියන 700 ක මුදලක් මේ වන විට ඉල්ලුම් 
කර ඇති බවටද මොවුන් වැඩි දුරටත් සදහන් කරයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1