අයවැය දෙවනවර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම අද...

March 12, 2019

පසුගිය 5 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු 2019 වසරට අදාළ
අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අදින් අවසන් වීමට 
නියමිතයි....

ඒ අනුව අද දින දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම  පැවැත්වීමට
නියමිතයි....

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts