සබ්මැරීනයක් පළවා හැරේ....

March 6, 2019

පාකිස්ථාන නාවික කලාපයට ඇතුලුවීමට උත්සාහ දැරු ඉන්දීය සබ්මැරීනයක් පළවා හැරිය බවට පකිස්ථාන නාවික හමුදාව 

 

 නිවේදනය කරයි.....

 

ඊට ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඉන්දියාව එම වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි, විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි...

 

ඒ අතර, සබ්මැරීනයේ වීඩියෝවක් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කිරීමට ද පාකිස්ථානය කටයුතු කර ඇත. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts