අයවැය දෙවන වර කියවීම අද.....

March 6, 2019

2019 වර්ෂය සඳහා අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද (06) ආරම්භ විමට නියමිතයි.

 

දෙවනවර කියවිමේ විවාදය අද සිට ලබන 12 වැනි දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර, එදින පස්වරුවේ දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම සිදුකිරීමට නියමිතයි.

 

 

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ විවාදය හෙවත් කාරක සභා අවස්ථා විවාදය මාර්තු මස 13 වැනි දින සිට අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර, එදිනම අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම සිදු කෙරේ.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts