දුම්රිය රියදුරන් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට සූදානමින්....

March 5, 2019

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට
තමන් තීරණය කර ඇති බවට දුම්

 

රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ
සංගමය පවසයි...

 

දුම්රිය රියදුරන් බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය උල්ලංඝනය 
වන පරිදි දුම් රිය සේවකයන් බදවා ගැනීමට විරෝධය
පල කීරීම මෙහි අරමුණයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018