මෙවර අයවැය හෙට දින පාර්ලිමේන්තුවට...

March 4, 2019

2019 වසරට අදාළ අයවැය හෙට දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්
කිරීමට නියමිතයි...

 

මෙම වසරට අපේක්ෂිත  රාජ්‍ය ආදායම රුපියල්
බිලියන 2400 ක් වන අතරම අපේක්ෂිත වියදම රුපියල්
බිලියන 4550 කි...

 

 

තවද මෙවර අයවැයෙන් සමස්ත රාජ්‍ය වියදමින් රුපියල් බිලියන 2200 ක 
මුදලක් මුදලක් වෙන කර ඇත්තේ දේශීය සහ විදේශීය
ණය ගෙවීම සදහායි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018