කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජලය කප්පාදු කෙරේ...

March 2, 2019

අත්‍යවශ්‍ය නවීකරණ කටයුත්තක් හේතුවෙන් කොළඹ 
ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද පස්වරු 9.00 සිට හෙට පස්වරු 3.00 
දක්වා කාලය තුළ ජලය අත්හිටවන බවට ජාතික 
ජලසම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලය සදහන් කරයි...

 

 

 

ඒ අනුව කොළඹ 13,14 සහ 15 යන ප්‍රදේශ සදහා මෙලෙස 
ජලය අත්හිටවනු  ලබන අතර කොළඹ කොටුව සහ  පිටකොටුව
ප්‍රදේශ සදහා අඩුපීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයීමට නියමිතයි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018