සෆාරි රථ වලට බලපත්‍ර අනිවාර්ය වේ....

February 22, 2019

ජූලි මාසයේ සිට සියලූම දේශීය සෆාරී ජීප් රථ පැදවීම සඳහා බලපත්‍රය අනිවාර්ය කර තිබේ.

 

ඒ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය ඒකාබද්ධව සිදු කරනු ලබන වැඩසටහනක් අනුවයි.

 

 

සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම මෙහි අරමුණයි. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018