කොමිසමේ කාලය දිගු කෙරේ....

February 8, 2019

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා සමාගම් වන Srilankan Air Lines

 

  සහ මිහින්ලංකා
ගුවන් සමාගම් වල සිදු වී ඇති බවට පැවසෙන අක්‍රමිකතා
පිළිබඳ සොයා බැලීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ 
ජනාධිපති කොමිසන් සභාවේ කාලය දිගු කිරීමට ජනාධිපති
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර තිබෙනවා...

 

ඒ අනුව කොමිසමේ කාලය ලබන මැයි 30 වෙනිදා දක්වා
දීර්ඝ කිරීමට අදාළ විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ දින
නිකුත් කෙරුණි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload