ජාතික ආණ්ඩුව පිළිබඳ යෝජනාව අද ඉදිරිපත් කරන්නේ නෑ...

February 7, 2019

ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීමට අදාළ යෝජනාව අද දින
පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් නොකිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂය
තීරණය කර තිබෙනවා..

 

ජාතික ආණ්ඩුව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය
කටයුතු සූදානම් කිරීමෙන් අනතුරුව ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත
යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන
බවයි මොවුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ..

 

 

කෙසේ වෙතත් ඊයේ දින පැවැත්වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී
මෙම යෝජනාව අද දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට
තීරණය කර තිබිණි...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018