මහනුවර තවත් ගොඩනැගිල්ලක් ගිනි ගනී...

February 2, 2019

මහනුවර කොළඹ වීථියේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලකින්
ඊයේ රාත්‍රියේ හටගත් ගින්නකින් එම ගොඩනැගිල්ලටත්
පහත මාලයේ තිබු වෙළද භාණ්ඩ රැසකටත් දැඩි හානි 
සිදුව තිබෙනවා...

 

 

ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට මහනුවර මහ නගර සභාවේ
ගිනි නිවිමේ ඒකකයට අයත් ගිනි නිවීමේ රථ රැසක් 
යොදා ගෙන ඇති අතර ගින්නට හේතුව තවමත් 
අනාවරණය වී නෑ...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018