අල්ලස් ගත් විදුහල්පති අත් අඩංගුවට....

January 31, 2019

ලමයෙක් පාසලට ඇතුළත් කරගැනීම සදහා රුපියල් 
පන්දහසක මුදලක් ලබා ගත් විදුහල්පතිවරයෙකු 
අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිසම විසින් අද
අත් අඩංගුවට ගැනුණා...

 

 

මෙසේ අත් අඩංගුවට පත්ව ඇත්තේ හොරොව්පතාන 
විදුහලක විදුහල්පතිවරයෙක්...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts