රෝහිත නැවතත් යුගදිවියට.....

January 29, 2019

පසුගිය 24 වනදා මැදමුලන වීරකැටිය ගම්මානයේදී 
සාම්ප්‍රදායානුකූලව සරල විවාහ මංගල්‍යයකින් විවාහයට
පත් රෝහිත ,ටට්යානා යුවල ඊයේ නැවතත් යුග දිවියට 
පත් වූවා..

 

ඒ ඊයේ පස්වරුවේ බම්බලපිටිය  ශාන්ත මේරී දේවස්ථානයේදීය..