වතුකම්කරුවන් නැවතත් උද්ඝෝෂණයක....

January 28, 2019

තම දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 ක් කරන මෙන් ඉල්ලා
හැටන් ප්‍රදේශයේ වතුකම්කරුවන් පිරිසක් හැටන් මල්ලිඅප්පුව 
මංසන්ධිය අවහිර කරමින් උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා...

 

අද උදෑසන 10 ට පමන ආරම්භ කළ උද්ඝෝෂණය හේතුවෙන්
හැටන් නුවරඑළිය සහ හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ග වල ගමන් 
කටයුතු හැටන් මල්ලිඅප්පු  මන්සන්ධියෙන් සම්පූර්ණයෙන් අඩාල
වී ඇත..

 

වතුකර වෘත්තීය සමිති නායකයන් තමන්ට පොරොන්දු වූ
මූලික වැටුප  රුපියල් 1000 ක මුදල වෙනුවට රුපියල්  700 ක වැටුපක් ලබා දී තමන් මුලා
කිරීම සහ තමන්ට හිමිව තිබූ 140 ක දිරි දීමනාව කපා හැරීම උද්ඝෝෂණය කිරීමට හේතු වේ...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter