ජනපති යළි දිවයිනට....

January 26, 2019

සිංගප්පූරුවේ දෙදින නිල සංචාරය නිම කළ ජනාධිපති 
ඇතුළු දූත පිරිස යළි දිවයිනට පැමිණියා..

 

එක්සත් ජාතින්ගේ ආසියානු කලාපීය පරිසර අමාත්‍යවරුන්ගේ
සහ පරිසර ආයතන ප්‍රධානින්ගේ සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශකයා
වශයෙන් ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන  මහතා සහභාගි විය..

 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන  මහතා සහභාගි විය..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload