විපක්ෂ නායකවරයා අද විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී වැඩ අරඹයි..

January 18, 2019

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද දින ශ්‍රීමත් 
මාකස් ප්‍රනාන්දු  මාවතේ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී
විපක්ෂ නායක ධූරයට  අදාළ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට
නියමිත බවට වාර්තා වනවා..

 

එමෙන්ම මාධ්‍ය හමුවක්ද  විපක්ෂ නායකවරයා විසින් සැළසුම් 
කර ඇත..

 

එමෙන්ම මාධ්‍ය හමුවක්ද  විපක්ෂ නායකවරයා විසින් සැළසුම් 
කර ඇත..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload