මහින්ද ගොනු කළ පෙත්සමට නැවතත් දිනයක්...

January 16, 2019

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යධූරයේ  කටයුතු කිරීම
වළක්වාලමින් අභියාචනාධිකරණය මඟින් ලබා දුන් අතුරු 
තහනම, අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කළ පෙත්සම 
අද දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විභාගයට ගැනුණා..

 

එය එසේ වුවත් පෙබරවාරි 6 වන දින තෙක් මෙම නඩු විභාගය කල් තැබීමටශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වනවා...

 

6 වන දින තෙක් මෙම නඩු විභාගය කල් තැබීමට
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වනවා...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts