නිවාස 1057 කින් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘතිය...

January 16, 2019

කොලඹ හේනමුල්ල පුදේශයේ නිවාස 1075කින් සමන්විත නිවාස ව්‍යාපෘතියේ වැඩ නිමාවීමට නියමිතයි.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018