ජාතික වනෝද්‍යාන වලට ඇතුල් වීමේදී නවීන පහසුකම්....

January 15, 2019

ජාතික වනෝද්‍යානවලට ඇතුල්වීමේදී අන්තර්ජාල මඟින් 
ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගැනීමේ අවස්ථා අදින් පසු සැලසෙන
බවට වාර්තා වනවා...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගැනීමේදී වන අපහසුතාවන් වළක්වා
ගැනීම මෙහි අරමුණ වන අතර   යන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ
ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන් කරවා ගත හැකි බවයි
වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර සිටියා...

Share on Facebook
Share on Twitter