97% කින් නිමා වූ Colombo Port City අලුත්ම තත්ත්වය....

January 11, 2019

වරයා නගරයේ මුලික අදියරයේ වැඩකටයුතු වලින් 97% ක් මේවන විට අවසන් වී ඇත.

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts