විදේශිකයන් බැදි කඳවුර....

January 10, 2019

රටවල් 70 ක් නියෝජනය කරමින් විදේශිකයින් 3000කගේ 
සහාභාගිත්වයෙන් උස්සන්ගොඩ සංචාරක කදවුර ඊයේ
සවස ආරම්භ කෙරුණා...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ 
පරිසර හිතකාමී කෙටිකාලීන සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩටහනක්
ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මකයි..