රාගම රෝහලේ නව ප්‍රතිකාර ඒකකය 14 වෙනිදා ජනතා අයිතියට....

January 9, 2019

රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ ඉදිකරන ලද හදිසි අනතුරු හා හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය ලබන 14 වැනිදා විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

 

මහල් 04 කින් යුත් මෙම ඒකකය සදහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 1400 කි.

 

 

 

ශල්‍යාගාර පරීක්ෂණ, වෛද්‍ය වාට්ටු වලින් මෙම ඒකකය සමන්විත වේ.

Share on Facebook
Share on Twitter