කැබිනට් මණ්ඩලය අද රැස්වීමට නියමිතයි...

January 7, 2019

මෙවසරට අදාළ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම අද පෙරවරු 
9.30 ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදි පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත..

 

සාමාන්‍යයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය අඟහරුවාදා දිනවල රැස්වීමට නියමිත වුවද හෙට දිනට අදාළ ජනපති පදවි ප්‍රාප්තිය ඇතුළු විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක් හේතුවෙන් මෙය අද දින රැස්වීමට නියමිතයි..

 

විශේෂ වැඩසටහන් කිහිපයක් හේතුවෙන් මෙය අද දින රැස්වීමට නියමිතයි..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක ජන්ද ප්‍රථිඵල - සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව

February 12, 2018