ගෑස් මිළ ඉහලට ???

January 5, 2019

ගෘහස්ථ ගෑස් මිල වැඩි කිරීම සදහා අනුමැතිය ලබා දෙන 
මෙන් ගෑස් සමාගම් පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක් කර 
තිබෙනවා...

 

ඒ අනුව ග්‍රෑම් 12 යි දශම 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 359

 

ඒ අනුව ග්‍රෑම් 12 යි දශම 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 359
කින් වැඩි කිරිමට තමන් අපේක්ෂා කරන බවයි ලිට්‍රෝ ගෑස් සමගම 
ප්‍රකාශ කර සිටියේ....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts