රජයේ ප්‍රධාන නිළධාරීන් පත් කිරීමේදී විධිමත් වැඩපිළිවෙලක්...

January 4, 2019

රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල වලට සභාපතිවරු 
සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සමාජිකයන් පත්කිරිමේදී ජනාධිපති 
ලේකම්වරයාගේ චක්‍ර ලේඛනය අනුව ක්‍රියා කල යුතු බවට 
ජනාධිපතිවරයා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී තිබුනා...

 

ඒ අනුව ඊට අදාළ ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුත්  PS/PCMD /19/2018  අංක දරන  චක්‍රලේඛනය දෙසැම්බර් මස 31 වන දා නිකුත් කරනු ලැබුවා...තවද මෙම තනතුරු පත් කිරීමේදි සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බලානිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කමිටුවක් ද ජනාධිපතිවරයාවිසින් පත් කරනු ලැබුවා...

 

 අංක දරන  චක්‍රලේඛනය දෙසැම්බර් මස 31 වන දා නිකුත් කරනු ලැබුවා...

 

තවද මෙම තනතුරු පත් කිරීමේදි සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බලා
නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කමිටුවක් ද ජනාධිපතිවරයා
විසින් පත් කරනු ලැබුවා...

Share on Facebook
Share on Twitter