ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් ලෙස පත් කෙරේ...

January 3, 2019

ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ජාතික උරුමයක් ලෙස පත් කිරීමට 
රජය තීරණය කර තිබෙනවා...

 

විවිධ පුද්ගලයන් විසින් ත්‍රිපිටකයේ ඇතුළත්  කරුණු වෙනස් කිරීම වැළැක්වීම මෙහි අරමුණ වන බවයි බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා  මහතා ප්‍රකාශ කළේ..

 

ඒ අනුව ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් බවට පත් කිරීම මෙම මස
5 වන දින අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ 
ප්‍රධානත්වයෙන් මාතලේ අළු විහාරයේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි..

 

 

 

 

ඒ අනුව ත්‍රිපිටකය ජාතික උරුමයක් බවට පත් කිරීම මෙම මස
5 වන දින අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ 
ප්‍රධානත්වයෙන් මාතලේ අළු විහාරයේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි..

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts