චාන්ගි 4 සාර්ථකව සද මත ගොඩබස්වයි....

January 3, 2019

සදෙහි කෙදිනකවත් ගවේෂණයට ලක් නොකල ප්‍රදේශයක් වෙත 
චීනය  අභ්‍යවකාශ යානයක් ගොඩබස් වනු ලැබුවා..

 

එය නමින් චාන්ගී ඊ 4 රොබෝ රෝවර් යානයයි...

චීනයේ පිහිටි ෂිචෑන් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය විසින් මෙය
අභ්‍යවකාශ ගත කරනු ලැබුවා...

 

 

ඒ හරහා මේ වනතෙක් කිසිවෙක් ගවේෂණයට ලක් නොකල
සදේ නොපෙනෙන ප්‍රදේශයකින් පස් සාම්පලයක් ගෙන ඒම 
අපේක්ෂා කෙරෙනවා....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts