නව වසරට අදාළ නව පාසල් වාරය අද දින ඇරඹේ....

January 2, 2019

 

2019 වසරට අදාළ රජයේ සහ රජයේ අනුමත පාසල් සදහා වන 
නව පාසල් වාරය අද දින ඇරඹුණා....

 

තවද 2019 වසරේ පළමු වන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම 2019 ජනවාරි 17 වන දින සිදු කිරිමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ....

 

ඊට අනුව පාසලක් නොලැබුණු දරුවන් පිළිබද අදාළ පළාත්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන් දැනුවත් කරන ලෙසත්
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය දෙමව්පියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා....

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload